QS9L3730.jpg

Login Form

Logg på
Styret

Vinnere i Gulsetlotteriet 2017

 

1.  0915

2.  1576

3.  0872

4.  1746

5.  0861

6.  0738

7.  0136

8.  4859

9.  5043

10. 5791

11. 5963

12. 0864

13. 3400

14. 2041

15. 1131

 

Og direkte på hjemmesiden til lotteriet gulsetlotteriet.no

 

Årsmøter i Gulset IF

 

Gulset IF avholder følgende årsmøter i 2015

 

Fotball          04.03.2015  kl. 18.00 på klubbhuset

Håndball     10.03.2015  kl. 19.00 på klubbhuset

Ski                18.03.2015  kl. 18.00 på klubbhuset

Turn             25.03.2015  kl.  20.20 Gulset U.skole gymsal

 

Hovedforeningen 23.04.2015  kl. 18.30 på klubbhuset


Saker sendes til lederne i de forskjellige lagene senest 14 dager før.

 

Sakspapirer finner dere på hjemmesiden til gruppene eller ved å kontakte lederne.

 

Vel møtt!

 

Årsmøte 14/4-2011 1. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen.
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Godkjenning av dagsorden
 4. Behandling av valg, regnskap og budsjett for gruppene

a. Fotballgruppa

b. Håndballgruppa

c. Skigruppa

d. Turngruppa

e. Turmarsjgruppa

f. Seniorgruppa

 

 1. Årsberetning for hovedforeningen
 2. Regnskap for 2010
 3. Budsjett 2011
 4. Klubbhuset – økt låneramme
 5. Ny kunstgressbane – Ferdigstillelse og tilleggsbevilgning
 6. Kontingent 2011 og 2012
 7. Hederstegn
 8. Valg


1: Valg av møteleder, referent og 2 til å undertegne protokoll


2:  Godkjenning av innkalling


Årsmøtet er avertert i TA og Varden

 

3: Godkjenning av dagsorden


4: Gruppenes årsberetninger:


a. Fotballgruppa

b. Håndballgruppa

c. Skigruppa / friidrett

d. Turngruppa

e. Turmarsjgruppa

f. Seniorgruppa


5: GULSET IF – ÅRSBERETNING TIL ÅRSMØTE 2011


Leder – Finn Jenssen

Nestleder – Bjørn Halstvedt

Sekretær – Svein Tore Valsø

Kasserer – Svein Erik Olesen

Styremedlem – Atle Thorstensen

Leder fotballgruppa – Hallgeir Homme

Leder håndballgruppa – Harald Strøm

Leder skigruppa – Ulf Strand

Leder turn-gruppa – Bente Lillemark

Leder turmarsjgruppa – Dag Grønsten

Leder seniorgruppa – Tor Strand

 

Valgkomitèen:

Hallgeir Homme, Dag Grønsten, Harald Strøm, Bente Lillemark, Ulf Strand, Tor Strand

 

Hederskomiteen:

Tor Strand (leder), Gunleik Haugom, Knut Bøe

 

Revisor:

Helén Lia, Gunstein Bjørgum

 

Idrettsmerkeutvalg:

Gunleik Haugom (leder)

 

Representanter utenfor foreningen:

Skien idrettsråd:           Nestleder

Telemark idrettskrets: Nestleder

 

Gulset IF har nå 1017 aktive. Tallet kommer fram når vi legger sammen alle aktive i gruppene. Noen er registrert 2 ganger i og med at de deltar i flere idretter, så det egentlige medlemstallet er nok noe lavere. Idrettsregistreringen opererer med 953 medlemmer. I flg. idrettsregistreringen har gruppene følgende antall aktive:

 

Ski –                 104

Håndball –      219

Turn –                 17

Friidrett -               8

Fotball –           494

Turmarsj -             6 (ikke registrert i idrettsregistreringen.)

Seniorgruppa – 16 (ikke registrert i idrettsregistreringen.)

 

Idrettsregistreringen 2010 (jan 2011)

M0-5

M6-12

M13-19

M20-25

M26-

K0-5

K6-12

K13-19

K20-25

K26-

MSum

KSum

Total

SUM aktive

6

231

156

53

101

4

217

95

10

122

547

448

995

Ski

6

38

12

0

12

4

25

1

0

6

68

36

104

Håndball

0

26

9

0

14

0

72

51

8

39

49

170

219

Turn

0

10

0

0

0

0

81

18

0

61

10

160

170

Friidrett

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

8

0

8

Fotballgruppe

0

157

135

53

67

0

39

25

2

16

412

82


 

Gulset idrettsforening rundet 75 år i 2010. Vi fikk ikke feiret vårt jubileum, da vi ikke hadde noe sted å feire. Nå står snart hovedetasjen i det nye klubbhuset ferdig, og i løpet av året vil vi kunne feire våre første 75 + 1 år.

2010 var preget av meget stor aktivitet, både sportslig og anleggsmessig.

 

Klubbhuset har vært under bygging i mange år nå, men i mai 2011 vil hovedetasjen stå klar. Nå gjenstår bare noe elekriker- og rørleggerarbeide. Kjøkkenet er på plass, og gulv, vegger og tak er ferdig. Dugnadsiveren har ikke vært mye å skryte av, men noen få ildsjeler har tilbrakt mange timer på klubbhuset og gjort en stor innsats. Garderobene i underetasjen har vært i bruk hele året, til stor glede for store og små fotballspillere. Fotballens lagerrom har til nå blitt brukt til møterom. Snart håper jeg møteaktiviteten kan flytte 1 etasje opp.

 

Byggekomiteen har bestått av: Nils Ragnar Myhra (leder), Svein William Pedersen, Hallgeir Homme, Arnold Rønningen og Finn Jenssen. Etter hvert har også Lars Lia kommet til, og nå er det i praksis han som leder byggekomiteen.

Ny kunstgressbane er også under bygging. Banekapasiteten har ikke stått i forhold til aktiviteten. Vi har mange fotballag, og det er kamp om å få treningstider på kunstgresset. En ny bane vil bedre forholdene betraktelig. Så snart telen er borte vil banen bli gjort ferdig. Den vil sannsynligvis være klar til bruk etter ferien 2011.

 

Byggekomiteen består av Svein William Pedersen, Hallgeir Homme, Per Arthur Larsen, Arvid Straumsnes og Finn Jenssen.

Vi hadde ansvar for tilsyn med Gulsethallen også i 2010. Dette er en stor og tung dugnad. Med kioskdriften krever den at det er 2 personer til stede mellom kl. 17:00 og 22:00 hver kveld på ukedager, i tillegg til enkelte lør- og søndager. Det er ikke alltid like enkelt å skaffe dugnadspersoner, så Pål Rønningen har stilt opp noen kvelder. Denne dugnaden gir oss de inntektene vi trenger for å betale det nye klubbhuset. I 2010 var inntektene for dugnaden på nesten 200 000 kr for hall-ansvaret i tillegg til at kioskdriften ga et overskudd på ca. 40.000 kr.

 

Klubben dekker hvert år utgifter til kompetansegivende kurs i gruppene. I 2010 ble det betalt ut 16 000 kr, til dekning av kursavgifter i fotballgruppa. De øvrige gruppene oppfordres til å benytte seg av denne muligheten.

 

Våre hovedsponsorer i år har vært Sparebank1 Telemark, Meny Myren og TA. Gulset IF har også en utstyrsavtale med MX-sport på Myren. Klubben oppnår gode innkjøpspriser gjennom denne avtalen. Vi har inngått ny avtale med Meny Myren høsten 2010. Den er langt fra like god som tidligere, så vi må ut og finne nye sponsorer. En gruppe med medlemmer er nå i gang med å se på muligheter for å skaffe ytterligere sponsormidler til klubben. Gruppen har kommet opp med mange ideer, og vi håper dette kan bidra til å øke inntektene til klubben.

 

Det er innledet forhandlinger med Skien kommune med tanke på at Gulset IF kan overta muligheten for å skaffe reklame til Gulsethallen. I dag er det fritidsparken som nyter godt av denne reklamen, i og med at Gulsethallen ligger som vedheng på avtalene i Fritidsparken. Kommunen virker positive, men må vurdere om dette prinsippet også skal gjelde andre idrettsforeninger i de øvrige kommunale hallene. Arbeidet med dette fortsetter utover våren. Det er Harald Strøm og Finn Jenssen som har forhandlet med kommunen om dette.

 

Grasrotandelen har blitt en viktig inntektskilde for oss. I 2010 kom vi opp i 329 givere, og de bidro med totalt 103 414 kr i 2010. Senere har antall spillere økt til 341. Med ca. 12000 beboere på Gulset må potensialet være vesentlig større. Klubben vil gå ut med en ny henstilling til Gulsets befolkning om å registrere Gulset IF som grasrotmottaker.

 

Nedenfor er en oppstilling over klubbens samlede økonomi. Oversikten gir et litt feilaktig bilde samlet sett, da økonomien i våre to store prosjekter, nytt klubbhus og ny kunstgressbane, inngår. Når det gjelder gruppenes økonomi, så har både Håndball, Ski og Turn underskudd i 2010. Håndball har fått økte utgifter pga at 16-års-laget er med i Bring-serien og at et lag måtte trekke seg etter sesongstart. Skigruppa hadde et underskudd på hele 95.160 kr. Årsaken ligger i en del anskaffelser av utstyr som de vil ha glede av i mange år, som nytt høytaleranlegg til bruk på karusellrenn og andre arrangementer og et smøretelt.

 

Driftsinntekter

Driftsutgifter

Finansposter

Resultat

Egenkapital

Hovedforeningen

Inkl. klubbhus og kunstgress

4 781 120

2 606 404

-81 415

2 093 301

3 582 937

Fotball

754 631

667 592

87 056

233 464

Håndball

344 718

366 695

-21 977

35 434

Ski / Friidrett

230 623

325 736

-46

-95 160

156 486

Turn

133 378

148 680

68

-15 233

33 447

Turmarsj

36 865

37 268

403

38 972

Senior

7 557

3 599

13

3 612

16 883

SUM

6 288 892

4 155 954

-81 380

2 052 002

4 100 623

 

Sportslig har også 2010 vært et meget aktivt år. Gruppene har hver for seg lagt fram sine årsberetninger som viser aktiviteten. Foruten våre registrerte grupper, så har vi også noen ”skjulte” som jeg ønsker å trekke fram.

 • Vi har en voksende aktivitet på friidrett. Dette er en gruppe som administreres av skigruppa, da mange skiløpere løper terrengløp osv. om sommeren. Vi har hatt friidrettsdeltagere på en rekke stevner i 2010.
 • Turngruppa har også en stor aktivitet. Foruten turn administrerer også turngruppa idrettskolen for de minste, der det fokuseres på ulike idretter, i tillegg til en aerobic-gruppe, der det er mange voksne med. Turn-gruppa har også forsøkt seg med en dansegruppe. Her var interessen stor, men da instruktøren ikke hadde tid til å fortsette, falt denne aktiviteten bort. Dans er tydeligvis noe som fenger mange, så vi får håpe at  turn-gruppa greier å stable en instruktør på beina igjen.

Forslag til vedtak:

Årsberetningen for 2010 godkjennes.


6:Regnskap 2010


Driftsregnskap Gulset IF 2010

KtoNr

KontoNavn

Regnskap

Budsjett

RESULTATREGNSKAP  UTEN KLUBBHUSRELATERTE KONTI

2010

2010

DriftsInntekter

3000

Medlemskontigent hovedforening

71 900,00

100 000

3100

kiosksalg kontanter til kasse

0,00

3400

Idrettsmidler fra Norges Idrettsforbund

390 816,00

170 000

3401

Annen støtte (kommunale tilskudd)

0,00

3404

Aksjonsinntekter / dugnader

3405

Julekalenderinntekter

0,00

25 000

3406

Bingo - inntekter

32 516,00

25 000

3407

Andel overskudd i lotteri (grasrotandelen)

66 064,00

100 000

3500

Salg kiosk

136 906,00

180 000

3703

Diverse inntekter

11 139,00

3704

Tilsynsvakt

197 778,50

150 000

3750

Sponsor-/samarbeidsavtaler

84 000,00

100 000

3751

Annonse ifb med showkamp

0,00

3900

Andre driftsinntekter (utleie fotballbaner)

300 000,00

350 000

Sum DriftsInntekter

1 291 120

1 200 000


DriftsKostnader

4300

Varekjøp kiosk

96 807,49

130 000

4500

Gaver -  + utmerkelser

1 540,00

5 000

5200

Adm.utgifter (inkl. regnskapsføring)

6 086,25

50 000

5206

Bingo utgifter

0,00

0

5410

Markedsføring, annonseutgifter

14 171,74

10 000

5900

Kurs

16 000,00

20 000

6006

Drift klubbhus

6010

Investering anlegg, maskiner

5 475,00

6308

Vask klubbhus

0,00

50 000

6310

Strøm

110 545,38

150 000

6320

Forsikring

15 108,00

25 000

6330

Kopimaskin

0,00

5 000

6610

Leie skileikområde

0,00

1 500

6804

Data - EDB - kostnader

2 555,75

20 000

6900

Telefonutgifter

2 000,00

2 000

6901

Portoutgifter

63,50

5 000

6902

Transkostnad bedriftsnett

169,50

1 000

7401

Aksjonskostnader, dugnader

39 500,00

45 000

7405

Julekalenderutgifter

21 385,09

20 000

7540

Kiosk varekjøp

0,00

7702

Årsmøteutgifter

2 295,59

2 000

7790

Diverse driftsutgifter

90 720,14

10 000

7810

Interne overføringer

271 541,00

350 000

7900

Beholdningsendring varelager

0,00

Drift fotballbaner

160 000

Sum DriftsKostnader

695 964

1 061 500

DRIFTSRESULTAT

595 155

138 500

 


7: Budsjett 2011


Regnskap 2010 – Budsjett 2011


KtoNr

KontoNavn

Regnskap

Budsjett

Budsjett

RESULTATREGNSKAP  UTEN KLUBBHUSRELATERTE KONTI

2010

2010

2011

DriftsInntekter

3000

Medlemskontigent hovedforening

71 900,00

100 000

90 000

3100

kiosksalg kontanter til kasse

0,00

3400

Idrettsmidler fra Norges Idrettsforbund

390 816,00

170 000

170 000

3401

Annen støtte (kommunale tilskudd)

0,00

3404

Aksjonsinntekter / dugnader

3405

Julekalenderinntekter

0,00

25 000

20 000

3406

Bingo - inntekter

32 516,00

25 000

75 000

3407

Andel overskudd i lotteri (grasrotandelen)

66 064,00

100 000

65 000

3500

Salg kiosk

136 906,00

180 000

140 000

3703

Diverse inntekter

11 139,00

10 000

3704

Tilsynsvakt

197 778,50

150 000

195 000

3750

Sponsor-/samarbeidsavtaler

84 000,00

100 000

85 000

3751

Annonse ifb med showkamp

0,00

3900

Andre driftsinntekter (utleie fotballbaner)

300 000,00

350 000

250 000

Sum DriftsInntekter

1 291 120

1 200 000

1 100 000

DriftsKostnader

4300

Varekjøp kiosk

96 807,49

130 000

100 000

4500

Gaver -  + utmerkelser

1 540,00

5 000

5 000

5200

Adm.utgifter (inkl. regnskapsføring)

6 086,25

50 000

10 000

5206

Bingo utgifter

0,00

0

5410

Markedsføring, annonseutgifter

14 171,74

10 000

15 000

5900

Kurs

16 000,00

20 000

20 000

6006

Drift klubbhus

50 000

6010

Investering anlegg, maskiner

5 475,00

5 000

6308

Vask klubbhus

0,00

50 000

50 000

6310

Strøm

110 545,38

150 000

150 000

6320

Forsikring

15 108,00

25 000

20 000

6330

Kopimaskin

0,00

5 000

2 000

6610

Leie skileikområde

0,00

1 500

1 500

6804

Data - EDB - kostnader

2 555,75

20 000

20 000

6900

Telefonutgifter

2 000,00

2 000

5 000

6901

Portoutgifter

63,50

5 000

500

6902

Transkostnad bedriftsnett

169,50

1 000

200

7401

Aksjonskostnader, dugnader

39 500,00

45 000

40 000

7405

Julekalenderutgifter

21 385,09

20 000

20 000

7540

Kiosk varekjøp

0,00

7702

Årsmøteutgifter

2 295,59

2 000

2 500

7790

Diverse driftsutgifter

90 720,14

10 000

20 000

7810

Interne overføringer

271 541,00

350 000

350 000

7900

Beholdningsendring varelager

0,00

Drift fotballbaner

160 000

Sum DriftsKostnader

695 964

1 061 500

886 700

DRIFTSRESULTAT

595 155

138 500

213 300

 

Forslag til vedtak:

Driftsbudsjettet for 2011 godkjennes.


8: Klubbhuset – økt låneramme


Som det framgår av årets regnskap, så vil innredningen og inventar i klubbhuset medføre en sprekk ift tidligere vedtatte kostnadsrammer. Vi har riktignok fått en del stoler til bruk i selskapslokalene, men det mangler bord og ”peisestuen” trenger møblement med solid kvalitet. I tillegg trenger vi alt kjøkkenutstyr som kopper, glass talerkner, kjeler og bestikk.. Kostnadene for dette er av Lars Lia anslått til 773.000 kr. Dette vil medføre, i flg regnskapet over, at vi går ca. 142.000 kr ut over den kostnadsrammen som er satt. I og med at dette er et løslig anslag ønsker styret å øke den foreslåtte lånerammen fra 1,5 mill kr til 1,75 mill kr. Dette gir et innkjøpsbudsjett på møbler og annet inventar på kr. 881.000,-. I og med at dugnaden på Gulsethallen innbringer vesentlig mer enn budsjettert, vil dette kunne forsvares.

 

Forslag til vedtak:

Årsmøtet gir hovedstyret, ved leder og kasserer, tillatelse til å øke lånerammen for klubbhuset fra vedtatte 1,5 mill kr til 1,75 mill kr om nødvendig.


9: Ny kunstgressbane – ferdigstillelse og tilleggsbevilgning


Fra leder i kunstgresskomiteen har det kommet følgende avklarende brev:


Gulset 12/4-11

Fra: Svein William Pedersen

Til Styret i GIF.

STATUS ETABLERING AV KUNSTGRESSBANE,  KOLLMYR SYD.

Oversikt over finansieringsbehovet i sluttfasen.

(eks moms)

Oppbygging av banen klar for legging av kunstgress:            kr. 1.300.000,-

Kunstgress                                                                                        kr. 1.200.000,-

Nett, gjerde,master                                                                          kr.    100.000,-

Lys                                                                                                      kr.    400.000,-

Uforutsett                                                                                           kr.    100.000,-

Sum                                                                                                   kr. 3.100.000,-


Av kr.2.000.000,- som ble tildelt fra fylke så har vi mottatt kr. 1.700.000,- og brukt kr.1.350.000,-(eks moms).  Vi har igjen kr.350.000,- på egen konto, innestående

kr. 300.000,- i fylke og mottatt kr.300.000,- i utleie inntekter fra Skien kommune.

I tillegg kan vi fakturere kommunen kr. 125.000,- for leie i 2011.

Til sammen kr.1.075.000,-.

Finansieringsbehov: kr.2.025..000,- .

Hvert år kan vi fakturere kommunen kr. 125.000,- for utleie av banen. I kontrakten gis det også anledning til å øke leien dersom  kostnadene blir høyere enn antatt.  Anbefaler at den brukes til redusere lånet hvert år. Leieordningen er ment å erstatte engangs summen på kr. 1.200.000,-  som vi forventet å bli tidelt som kommunens andel til prosjektet.

Anbefalt låneopptak kr. 2.100.000,- i Sparebank 1.


Prosessen i 1 kvartal 2011.

.

Det ble avholdt status møte primo mars 2011,  tilstede: Finn Jenssen,  Per Larsen og undertegnede.   Tilbud som var mottatt fra leverandører på videre oppbygging av banen, kunstgress og lys ble gjennomgått.   Konklusjoner:

1) Kontakte Sparebanken for å åpne lån.                            Ansv. SWP.

2) Evaluere kunstgresstilbudene.                                         Ansv. Per.

3) Velge Tveter som entreprenør,  gi signaler om

ønsket oppstart like etter påske.                                      Ansv.SWP

4) Utarbeide kontraktsforslag,  klart for underskrift

for GIF ved Finn Jenssen,  både videre oppbygging

og kjøp av kunstgress og lys.

5) Bringe lånepapirene i orden for underskrift av GIF’s

styre ved Finn Jenssen.                                                   Ansv.SWP

6)   Oppstart uke 17 og ferdig uke 25.                                  Ansv. SWP.


DAGENS STATUS.


Undertegnede har avholdt møte med Merethe Borgen, Sparebank 1.  Lånet er godkjent etter forrige søknad, men før det blir frigitt krever hun: kopi av rammetillatelsen, bygge/igangsettelse tillatelse, utskrift fra regnskapet til GIF,  underskrevet årsmøteprotokoll, prosjektbudsjett og finansieringsplanen til prosjektet.   Har vært i kontakt med kommunen som sier at vi ikke trenger igangsettingstillatelse så lenge ansvarsretten er plassert hos et firma som har papirene i orden.  Den ligger hos Rolf Grohs.   Han ønsker ikke å forsette som ansvarlig så den må jeg transportere over til Tveter Entreprenør.  Sender over alle papirer til banken  før påske(bruker ansvarsretten til Grohs her)

Evaluering av kunstgresstilbudene er gjort og onsdag den 13 april velger vi leverandør av kunstgress. De som ikke får leveransen får beskjed,  og kontraktsforslag blir utarbeidet for underskrift.

Utkast til kontrakt er oversendt Tveter Entreprenør  og befaring er avholdt fredag 8 april.  Han er villig til å overta gjenstående arbeider som Ricard Steen Hansen  ikke fullførte høsten 2010.  Samtaler med Ricard Steen Hansen for å få alt avklart gjennomføres onsdag 13 april.

Tilbud på lys inkludert master er mottatt,  Men vi avventer håndteringen til mai.

Tveter’s leveringstid er ok.  Han starter så fort værforholdene tillater det like over påske og regner ca. 3 uker’s leveringstid. Ønsker 4 uker for å ha noe å gå på i tilfelle dårlig vær.

Kunstgressleverandøren har 4 ukers leveringstid,  så  bestillingen må settes i gang senest like over påske.  Viktig at vi er litt i forkant slik at leggingen kan starte så fort som mulig etter at Tveter er ferdig. Leggingen av kunstgresset tar max 14 dager.

Mot øst må vi også ha opp nett/ master.  Gjerde mot syd bør også vurderes.

Hilsen

Svein W. Pedersen
Det er mao ønskelig å øke lånerammen for kunstgressbanen med 300.000 kr fra vedtatte 1,8 mill kr til 2,1 mill kr. Årsaken ligger hovedsakelig i at kommunen nå betaler årlig leie av banen i stedet for en-gangs-tilskudd. Det bør være unødvendig å ha eget ekstraordinært årsmøte på denne saken.

 

Forslag til vedtak:

Det nye styret, ved leder og kasserer, får fullmakt til å øke lånerammen fra vedtatte 1,8 mill kr til 2,1 mill kr for å fullføre kunstgressbanen, om nødvendig.


10: Kontingent til Gulset IF


Følgende kontingenter ble vedtatt ved forrige årsmøte: (uforandret fra 2009)

Barn under 18              - 150 kr

Voksen aktiv                  - 250 kr

Familie                           - 400 kr

Seniormedlemmer      - 150 kr

Støttemedlem               - 100 kr

 

Det er en utfordring for klubben å få inn medlemskontingenten. Den blir sendt ut på egen giro, på et annet tidspunkt enn treningsavgiftene. Den blir derfor ofte oversett, da mange mener de allerede har betalt, når treningsavgiften er betalt. Det har tidligere vært diskutert om medlemskontingenten for aktive skal legges inn i treningsavgiften, og at gruppene betaler denne inn til hovedforeningen. Fordelene er åpenbare, men det er også ulemper:

 • Familiemedlemskap faller da ut.
 • Aktive som deltar i flere idretter betaler flere medlemskontingenter.

Ordningen vil innebære bortfall av familiemedlemskap. For å dempe ulempen med fler-idretts-aktive medlemmer, kan medlemskontingenten reduseres noe. I 2010 fikk vi inn 71.900 kr i medlemskontingent fra våre nesten 1000 medlemmer. Dette innebærer at en medlemskontingent på 100 kr for alle vil gi økt inntekt for klubben dersom alle betaler. En differansiering etter alder vil redusere ulempen ift de som har flere barn med i flere idretter.

Klubben må også ha et tilbud til medlemmer som ikke betaler treningsavgift. Dette gjelder trenere, lagledere, tillitsvalgte og støttemedlemmer. Disse må få medlemskontingenten tilsendt separat.

I og med at flere grupper har sendt ut treningsavgifter allerede må ny ordning ev. tre i kraft fra 2012.

Styret foreslår derfor:

 

Forslag til vedtak:

 1. Kontingenten endres ikke i inneværende år.
 2. Det nye styret får fullmakt til å utarbeide en innkrevningsordning, og fastsette en ny kontingent, som innkreves sammen med treningsavgiften. Den nye kontingenten skal gjelde fra 2012.

11: Valg:


Valgkomiteen legger fram sin innstilling.

Hovedstyret valgt:

Leder                    Finn Jensen                            1 år

Nestleder              Bjørn Halstvedt                      2 år

Sekretær               Berit Elsebutangen               2 år

Styremedlem        Lars lia                                    2 år

 

Ikke på valg

Kasserer                Svein Erik Olesen 2010 - 2011

Leder velges for 1 år. De andre velges for 2 år.

Oppnevnte styremedlemmer fra gruppene er:

Leder fotballgruppa         Vibeke Namløs

Leder håndballgruppa      Harald Strøm

For Leder skigruppa

Leder turngruppa             Jorunn Beck

Leder turmasjgruppa        Dag Grønsten

Leder seniorgruppa          Tor Strand

Valg av revisor:

Helen Lia, Gunnstein Bjørgum

Valgstyre: Utvalgsmedlemmene

Valget er enstemmig vedtatt


Svein Tore Valsø

Referent

 
Opplysninger om og fra styremøter...
 


RocketTheme Joomla Templates