Hederstegn 2020-02-03T23:20:59+01:00

Utvelgelse av kandidater til æresmedlem foretas etter følgende statutter.

STATUTTER FOR GULSET IDRETTSFORENINGS ERKJENDTLIGHETSTEGN MED DIPLOM.

§ 1. Gulset Idrettsforening, hovedstyret, har 2 graderinger av Erkjendtlighetstegn:

  •   Sølvmerket
  •  Æresmedlemskap med Gullmerket.

§ 2. Hederskomiteen skal bestå av 3 medlemmer og et varamedlem.
Komiteen velges på Hovedforeningens årsmøte. Hvert medlem velges for 2 år. 1 medlem er på valg hvert år. Protokoll skal føres og skal inneholde navn, valør, årstall for utdeling av erkjendtlighetstegn.

§ 3. Diplom følger Erkjendtlighetstegn. Denne skal tekstes: “………… for fortjenestfull innsats i Gulset Idrettsforeningen”. Diplomet undertegnes av Gulset Idrettsforeningens leder, sekretær og hederskomiteen leder.

§4. Forslag på kandidater – med begrunnelse – sendes i lukket konvolutt til leder i hederskomiteen. 

Betingelser for sølvmerket:

Kandidaten må ha minst 10 år som medlem av klubben.

Vedkommende skal ellers ha bidratt som trener, leder eller ha hatt verv i hovedstyret eller undergruppene.

Kandidaten skal også ha gjort tjenester utover det som kreves av en vanlig forelder ved dugnader og lignende.

Det er de forskjellige styrer og grupper som skriver en innstilling til hederskomiteen med frist .1 jan. hvert år. Alle medlemmene kan sende inn forslag til sine respektive styrer. Innstillingen skal inneholde hvor lenge vedkommende har vært medlem, hva og hvor de har satt inn innsatsen for klubben + en liten begrunnelse på hvorfor styret mener at akkurat dette medlemmet fortjener hedersmerket i sølv.

Betingelser for gullmerket:

Dette henger høyt og det skal en ordentlig innsats til for å få dette.

Dette krever minst 15 år som medlem i klubben der vedkommende har gjort en merkbar innsats. Kandidaten skal også ha mottatt sølvmerket for minst 5 år siden. Det er vanskelig å sette opp kriterier her, men noen ganger legger du merke til et menneske som brenner for klubben. Det viser seg både i arbeidet og tida vedkommende legger ned for oss. Disse er det som fortjener et merke i gull.

Det er de forskjellige styrer og grupper som sender innstilling til hederskomiteen med frist 1. jan. hvert år. Alle medlemmene kan også her sende forslag til sine respektive styrer. Innstillingen skal inneholde det samme som til sølvmerket.

§ 5. Erkjendtlighetstegn utdeles fortrinnsvis på Gulset Idrettsforening’s årsfest/møte.

§ 6. Forandringer av disse statuetter kan kun foretas på Gulset Idrettsforening’s årsmøte og krever 2/3 flertall av avgitte stemmer.

§ 7. Gulset Idrettsforening’s erkjendtlighetstegn med diplom disponeres av hovedstyret i henhold til overstående statutter.

Hederskomiteens styre 2016/2017:
Britta Erlandsson – 901 40 689 – britta_e@sf-nett.no – (leder)
Gry Staulen – gry-is@hotmail.com – (sekretær)
Einar Sanni – 911 21 293 – e.sanni@online.no – (styremedlem)